Loading...

Rečnik termina

Bonus 

Popust na premiju ukoliko osiguranik uopšte imao štetu u prethodnom periodu osiguranja ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje, prilikom plaćanja premije,u određenom procentu. Bonusom se premija prilagođava pojedinačnom riziku jer je dokazano da osiguranici kojima se ovaj popust unapred odobri od strane osiguravača imaju znatno manji broj šteta od ostalih osiguranika.

Vinkulacija 

Kod ugovora o osiguranju radi se o odredbi kojom se osiguranikovo pravo potraživanja prenosi na neko treće lice, čime se to pravo ograničava. Kod rešavanja štete nastale po osnovu vinkulirane polise osiguravač je dužan da pre davanja naloga za isplatu pribavi saglasnost onoga na koga glasi vinkulacija. Naročito se koristi od strane banaka koje kao davaoci kredita obezbeđuju svoja potraživanja vinkuliranim polisama osiguranja u slučaju da dođe do uništenja ili oštećenja predmeta za koji je kredit odobren.

Životno osiguranje 

Dugoročno osiguranje koje predstavlja jedan od vidova osiguranja lica kojim se pruža socijalna sigurnost pojedincima i njihovim porodicama i koji se javlja u više oblika i podoblika. Može biti osiguranje života za slučaj smrti (riziko-osiguranje života), kada se osiguravač obavezuje da će na osnovu uplaćenih premija osiguranja osiguraniku ili licu koje osiguranik odredi isplatiti osiguranu svotu za slučaj smrti, ili osiguranje na doživljenje, kada osigurana svota postaje plativa tek za slučaj doživljenja ugovorenog broja godina. Postoje i na tržištu preovlađuju oblici mešovitog životnog osiguranja koje, osim obuhvatanja slučajeva ranije smrti i doživljenja ugovorenog roka, sadrže i štednu komponentu, gde deo premije predstavlja izvor dugoročnih sredstava osiguravača za finansijsko ulaganje i oplođavanje sredstava.

Zdravstveno osiguranje 

Ova vrsta osiguranja obezbeđuje osiguranicima i njihovim porodicama uslove za lečenje nastalih bolesti, medicinske preglede, primenu mera radi sprečavanja nastanka oboljenja, davanja u slučaju nastanka onesposobljenosti uslovljene bolešću i drugo.

Imovina 

Pokretna i nepokretna dobra i/ili prava vlasništva pravnog ili fizičkog lica, koja se mogu izraziti u novčanom, materijalnom i nematerijalnom obliku. Kod preduzeća to su sredstva koja se koriste u poslovanju i dele se u bilansu stanja na stalnu i obrtnu imovinu. Važna karakteristika imovine je postojanje određenog stepena izvesnosti, da se njenom upotrebom može ostvariti buduća ekonomska korist preduzeća ili pojedinca.

Kasko osiguranje 

Osiguranje prevoznog sredstva, njegovog trupa, uređaja, opreme i pribora od oštećenja, uništenja ili nestanka. Kod kasko osiguranja motornih vozila, za razliku od osiguranja od autoodgovornosti, pokrivaju se štete na sopstvenom motornom vozilu.

Korisnik osiguranja 

Korisnik osiguranja je fizičko ili pravno lice kojem pripada naknada iz osiguranja. U svojstvu i korisnika osiguranja i ugovarača osiguranja, javlja se najčešće jedno te isto lice - osiguranik. Međutim, kod ugovora o osiguranju u svoje ime, a za tuđ račun, ugovarač osiguranja nije ujedno i korisnik osiguranja. Korisnik osiguranja ne mora unapred biti poznat osiguravaču. U osiguranju života, česte su situacije kada je korisnik osiguranja treće lice, npr. član porodice, rođak, staratelj, dobrotvorna ustanova ili neko drugo lice i u takvim slučajevima se takođe upotrebljava pojam korisnik osiguranja.

Malus 

Doplatak na premiju koji plaća osiguranik ukoliko je na njegovo ime prijavljena najmanje jedna šteta za koju je odgovoran.

Nesrećni slučaj 

Događaj, odnosno sticaj okolnosti koji je iznenadan, nepredvidiv i nezavisan od volje osiguranika. Može da izazove smrt, telesnu povredu, onesposobljenost, oštećenost zdravlja, umanjenje radne sposobnosti.

Osigurani slučaj 

Nastanak okolnosti koje, na osnovu zakona ili ugovora o osiguranju, obavezuju osiguravača da osiguraniku isplati odštetu ili učini nešto drugo. Osigurani slučaj je neizvestan i nezavisan od volje ugovarača osiguranja. Nastupanje osiguranog slučaja predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem.

Osigurana suma 

Osigurana suma predstavlja novčani iznos kao gornji iznos osiguravačeve obaveze koji se isplaćuje osiguraniku ako nastupi osigurani događaj. Unosi se u polisu osiguranja ili se ugovorom o osiguranju, odnosno zakonom predviđa način njenog utvrđivanja kada nastupi osigurani događaj. U određenim slučajevima osigurana suma može biti prekoračena usled troškova nastalih povodom otklanjanja ili umanjenja štete preduzetih po nalogu osiguravača.

Osiguranik 

Fizičko ili pravno lice koje zaključuje Ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika.

Osiguravač

Pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog iznosa korisniku osiguranja, odnosno osiguraniku kada se ostvari obuhvaćeni rizik. Osiguravači se razlikuju prema veličini, vrsti i obimu rizika koju pokrivaju, mogu se baviti jednom, s nekoliko ili sa svima granama osiguranja. Zbog svog posebnog društvenog i privrednog značaja, podležu posebnom državnom nadzoru, uz raspolaganje neophodnom dozvolom za rad osiguravaču.

Polisa osiguranja 

Predstavlja osnovnu ispravu u pisanoj formi kojom se određuju prava i obaveze učesnika i koja prati posao osiguranja. Može biti u obliku ugovora o osiguranju ili dokaznog sredstva o sklopljenom osiguranju kada sadrži sve najvažnije podatke iz zaključenog ugovora.

Predmet osiguranja 

Određeno materijalno dobro, odnosno materijalni interes, odgovornost, čovekovo zdravlje ili život koji su izloženi mogućnosti ostvarenja rizika. Predstavlja jedan od osnovnih elemenata ugovora o osiguranju.

Premija osiguranja 

Premija osiguranja predstavlja novčani iznos koji placate osiguravajućoj kući ili drugim rečima premija osiguranja je cena osiguranja. Zavisi od različitih činilaca, poput procene rizika, dužine trajanja osiguranja, sume osiguranja….Može se plaćati mesečno, kvartalno, svakih šest meseci ili jednom godišnje.

Rizik 

Predstavlja šansu da nešto što će se desiti može imati uticaj na ostvarenje postavljenih ciljeva, a može se meriti u odnosu na posledice i verovatnoću nastanka. Rizik predstavlja događaj koji se može, ali ne mora ostvariti, čije posledice mogu biti negativna i pozitivna odstupanja od postavljenog cilja, odnosno željenog ili očekivanog ishoda. U osiguranju rizik se obično povezuje sa verovatnoćom nastanka štete, odnosno neizvesnošću da li će se šteta desiti ili ne, čime se fokus rizika u osiguranju stavlja na potencijalne negativne ishode.

Ugovarač osiguranja 

Ugovarač osiguranja jeste pojedinac ili ustanova koja sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju, obavezujući se da plate određenu premiju osiguranja. Ugovarač ne mora uvek imati pravo na nadoknadu iz osiguranja. U svojstvu i ugovarača i korisnika osiguranja javlja se, najčešće, jedno te isto lice - osiguranik. Kod nekih vrsta osiguranja, odnosno ugovora, ugovarač i osiguranik su različite osobe. Negde se opet pojavljuje i posebni korisnik osiguranja. Stoga naziv ugovarač osiguranja treba upotrebljavati onda kada su lice koje zaključuje ugovor i lice koje će koristiti davanje iz osiguranja po tome ugovoru različite osobe.

Ugovorna odgovornost 

Odgovornost koja se temelji na zaključenom ugovoru. Nasuprot nje stoji zakonska odgovornost, zasnovana na odgovarajućim propisima, u okviru koje je, sa stanovišta osiguranja, posebno značajna objektivna odgovornost.

Ugovorne obaveze

Svaki ugovor o osiguranju uz prava sadrži i obaveze ugovornih strana. One su opsežno pobrojane u uslovima osiguranja kao i u polisi osiguranja, kako je to već određeno zakonskim odredbama.

Osiguravačeve obaveze dele se ovako: 

a) u trenutku zaključenja ugovora - obaveza prihvatanja osiguranja, obaveštavanje osiguranika o uslovima osiguranja, i stavljanje polise na njegov zahtev, te uručenja uslova i polise,
b) u toku trajanja osiguranja da stvara posebne rezerve, da sprovodi zaštitine mere, da obavlja radnje u vezi sa polisom tj. izdavanje prepisa polise, potvrda, poslovi cesije, zaloge, 
c) kad nastupi osigurani slučaj - isplata odštete ili osigurane svote i snošenje troškova spasavanja. 

Osiguranikove obaveze su sledeće: 

a) u trenutku zaključivanja ugovora - prijavljivanje okolnosti važnih za ocenu rizika, namirivanje prve premije,
b) u toku trajanja osiguranja - nastavljanje plaćanja ukoliko se ne radi o jednokratnoj premiji, obaveštavanje osiguravača o promenama okolnosti od kojih zavisi rizik 
c) kad nastupi osigurani slučaj - obaveštavanje osiguravača o tome i mogućno otklanjanje i smanjivanje štete.


© Wiener Städtische osiguranje | Sva prava zadržana
Članica grupe Vienna Insurance Group, Wiener Städtische Versicherungsverein